Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Стандартни услуги

Изследване и тестване на батерии стандартни услуги

Стандартни услуги

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Получаване на прекурсори чрез лиофилизиране на течни проби лиофилизатор

132 лв./24 часа

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Механохимичен синтез, аморфизиране на твърди материали, хомогенизиране и смилане във високоенергетични топкови мелници

 

 

  - смилане във въздух за 1 час

30 лв.

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 -  за всеки следващ час смилане

25 лв.

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 -  смилане в среда, различна от въздух (ако не е наличен съответния газ, се заплаща и доставката му, бутилка и наем)

38 лв.

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Дехидратация под вакуум

60 лв. / час

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Твърдофазен синтез в окислителна или редукционна среда в указан температурен диапазон

70 лв ./ час

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с въглероден слой

48лв/час 

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с невъглероден под слой

65лв/час 

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Галваностатични тестове: Диапазон на тока от 1.0х10-5 до 3.0 А и граници на потенциала 0-5 V. Възможност за тестване при различни токови натоварвания на единични електроди и комерсиални клетки (Rate Capability Test);

10 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Потенциостатични тестове : Обхват на напрежения от 1.0х10-2 – 5.0V;

10 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Комбинирани тестове: Заряд в галваностатичен-потенциостатичен (CC-CV) режим при параметри, представени в т.1 и т.2.;

20 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Разряд през постоянно съпротивление (CR Constant  Resistance): - 1.6 –1х105 Ω;

10 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Електрохимично титруване: Снемане на V/x зависимост;

20 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Снемане на dV/dx зависимост

40 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Циклична волтамперометрия (CV): Снемане на CV-криви в диапазон на скорости от 1.0х10-5 до 1.0х10-1 V sec-1;

40 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Електрохимични изследвания при ниски температури: до -40°С

80 лв./ час 

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Електрохимична импедансна спектроскопия в диапазон от честоти 3х10-5 – 1х106 Hz

60 лв./ час 

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Обработване, представяне и интерпретация на получени резултати

по договаряне

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Eлектрохимични импедансни измервания при стайна температура:

100 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Потенциостатични тестове на батерии в обхват на напрежения до ± 4.0V, в т.ч.подготовка на обекта (2 часа)

26  лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Галваностатични тестове на батерии с диапазон на тока ± 5.0А на:

26  лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 - Единични електроди (дву- и триелектродна конфигурация)

 

 

 - Клетки (триелектродна конфигурация)

 

 

 - Комерсиални клетки/ батерии

 

 

Тестове на заряд/разряд на батерии в галваностатичен-потенциостатичен режим

15 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Тестове на заряд/разряд на батерии в галваностатичен-потенциостатичен режим в комбинация с импедансни измервания

40 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на батерии

10 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на батерии в комбинация с импедансни измервания

30 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Кулонометрична спектроскопия на батерии

по договаряне

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Термичен анализ

100 лв./ час

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Термичен анализ с газова фаза чрез масспектрометрия

120 лв. / час

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Рентгеноструктурен фазов анализ

 

 

 - Заснемане на дифрактограма

40 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Фазова идентификация (до две фази)

20 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Фазова идентификация (над две фази- за всяка допълнително)

10 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Количествен фазов анализ

240 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Определяне размера на кристалити и микронапрежения

100 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Определяне на параметрите на елементарната клетка (за една фаза)

200 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Определяне на средна дебелина на поликристално покритие

100 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Прецизна индексация на фаза

200 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми

По договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Определяне на кристална структура на фази в поликристални материали

По договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Трансмисионен електронен микроскоп

120.00 лв/ час

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Пробоподготовка

30 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Интерпретация на TEM резултати

по договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Определяне на специфична повърхност по БЕТ

35 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Пълна адсорбционна изотерма с разпределение на мезопори по размер

70 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Пълна адсорбционна изотерма с разпределение на микропори и мезопори по размер

80 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Измерване на електричната проводимост на твърди образци в широк температурен интервал

 

 

  - Определяне на електричните свойства на твърди вещества при стайна температура

40 лв. на образец

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 -   Определяне на електричните свойства на твърди вещества в температурен интервал 100 – 600 К

200 лв. на образец

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Анализ чрез Електронен парамагнитен резонансен спектрометър (X-обхват, 9.4GHz)

X-обхват, 9.4GHz

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Пълен температурен интервал ( 70 – 450 К)

150 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Стайна температура (300 К )

25 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Температура на течен азот и стайна температура

40 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Количествен ЕПР

46 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Анализ чрез Електронен парамагнитен резонансен спектрометър (Q-обхват, 35 GHz)

150 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Пълен температурен интервал ( 70 – 450 К)

Q-обхват, 35 GHz

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Стайна температура (300 К )

180 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Температура на течен азот и стайна температура

30 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Количествен ЕПР

50 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Рентгенова  фотоелектронна спектроскопия

55 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Анализ на една повърхност на твърдотелна проба

150 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Профил в дълбочина

100 лв. на точка от профила

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Интерпретация на получените спектри*

по договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Атомноемисионната спектроскопия с индуктивно свързана плазма

 

 

 - определяне на метални йони в разтвор  /елемент-определение

5.00- 20.00 лв./ проба

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - изготвяне на методики и научна интерпретация

по договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

*Цените се отнасят за анализ на разтвори

 

 

Пламъкова атомноабсорбционна спектроскопия*

 

 

 - анализ на метални йони в разтвор /елемент-определение

15.00 - 40.00 лв. / проба

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - изготвяне на методики и научна интерпретация

по договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

*Цените се отнасят за анализ на разтвори

 

 

Инфрачервена спектрометрия

 

 

 - ИЧ спектър на прахообразно вещество – в таблетка от КBr

18 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - ИЧ спектър на прахообразно вещество – с готова таблетка oт KBr

10 лв

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Определяне на повърхностна протонна киселинност на оксидни материали и зеолити посредством ИЧ спектри на СО, адсорбиран при ниски температури

350.00 лв. / проба

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

 - Интерпретация на ИЧ резултати

По договаряне

доц. Ели Григорова;
egeorg@svr.igic.bas.bg

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg