Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Правила за достъп

Правила за достъп до инфраструктурата

Настоящите Правила определят принципите за достъп до  НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА „СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“ (НИ СЕВЕ)  създадена с решение № 569/31.07.2014   и  актуализирана с решение  № 354 / 29.06.2017 година на Министерски съвет на РБ.  Тези правила са съобразени с националното законодателство   и принципите, заложени в  Европейска харта за достъп до научноизследователски инфраструктури ; Европейска комисия (European Charter for Access to Research Infrastructures, European Commission) 2016.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. НИ СЕВЕ предоставя достъп до своята апаратура  на външни Потребители от академичните среди, бизнеса, институции и физически лица за следните цели: извършване на научно изследване, сервизни и експертни анализи и услуги, проектни разработки и обучителни дейности. 
 2. Използването на НИ от външни Потребители може да се осъществява с цел:
  2.1. реализиране на съвместни проекти и изследвания на партньори от НИ СЕВЕ;
  2.2. реализиране на съвместни проекти и изследвания за външни потребители;  
  2.3. извършване на конкретни анализи и дейности като сервизни услуги за изпълнение на проекти и задачи на  членове на НИ СЕВЕ;
  2.4. извършване на конкретни анализи и дейности като сервизни услуги  за изпълнение на  проекти на организации и фирми, външни  за  НИ СЕВЕ;
  2.5. комплексна услуга, покриваща различни аспекти от проектиране и тестване на материали, устройства или комерсиални продукти на партньори от НИ СЕВЕ;
  2.6. комплексна услуга, покриваща различни аспекти от проектиране и тестване на материали, устройства или комерсиални продукти за външни потребители;
  2.7. специализирано обучение за използване на научна апаратура и прилагане на нови експериментални техники  на  членове на НИ СЕВЕ;
  2.8. специализирано обучение за използване на научна апаратура и прилагане на нови експериментални техники  на  участници от външни научни организации; 
  2.9. извършване на експертна дейност за държавни институции.  
 3. В зависимост от конкретния случай по т. 2 достъпът до апаратурата се обосновава с проектни предложения, попълнени на специална бланка на НИ СЕВЕ, със заявка или договор за сервизен анализ или за обучение. Когато достъпът до апаратура се извършва въз основа на проектни предложения, те се оценяват от специализирана комисия към ИС,  в която влизат експерти от НИ CЕВЕ. В останалите случаи Потребителят попълва формата за контакт, в която определя вида услуга, която се изпраща в реално време чрез интернет до съответния  отговорник на лабораторията, където ще бъде извършена услугата.
 4. В срок до 5 работни дни съответният отговорник на лабораторията или член на специализираната комисия към ИС, ако става дума за подадено проектно предложение, се свързват със заявителя - Потребител и уточняват, ако е необходимо заявката, сроковете за сключването на Договора между двете страни или сроковете за одобрение/отказ на подаденият проект. Едноврeменно с това се уточняват условията и стойността на заплащане и се сключва финансов договор. В случай, че Потребителят е член на НИ СЕВЕ, се заплащат само консумативите за извършените анализи и сервизни услуги.  
 5. Услугите и  Правилата за достъп  са описани в   интернет-страницата на  инфраструктурата. 
 6. Потребителите трябва ясно да обяват и посочат приноса на НИ при всяко представяне или използване на данни, получени в резултат на изследване, проведено в рамките на НИ (например в публикации, доклади, постери, патенти, и т.н).  
 7. НИ СЕВЕ и потребителите приемат и спазват стандартните кодекси за поведение и етичност в научните среди.
 8. НИ СЕВЕ предлага  режим  на отворен достъп до научни данни и услуги, независимо от географското местонахождение на  потребителите.  

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

 1. ПРИ ПОСТИГАНЕ НА договореност за целта на използване на инфраструктурата на НИ СЕВЕ, се подписва договор между Потребителя  и  Университет/Институт/Институти изпълнител/и, членове на колектива на НИ СЕВЕ. Всички условия по изпълнение на поръчката,  срокове  и неустойки са уредени с договора подписан от двете страни (потребител и Университет/Институт/Институти – изпълнител/и). В Договора се прилага и допълнително Споразумение за срока на съхранение от страна на НИ на получените научни данни и начина на тяхното използване.
 2. Ако Потребителят ще използва самостоятелно, или съвместно с представител на НИ СЕВЕ  апаратура,  НИ СЕВЕ предоставя на Потребителя график за достъп до апаратурата. Този график е съобразен с установените правила за достъп между отделните юридически субекти (Институти и/ или Университети) участващи или извън НИ СЕВЕ, когато става въпрос за апаратури и оборудване в режим на съвместно ползване. Освен това графикът е съобразен и с процента на ползване на съответните апарати и оборудване от НИ СЕВЕ.  Потребителят се задължава да уведоми НИ СЕВЕ възможно най-скоро, ако по някаква причина не може да осъществи научното си изследване в съответното време.
 3. Потребителят трябва да предостави на НИ СЕВЕ цялата информация относно материалите, които са му необходими за провеждането на изследването  (химикали, образци, апарати и др.) най-малко четири седмици преди началото на експеримента в НИ СЕВЕ. Материалите  внесени в НИ СЕВЕ, трябва да са идентични с тези, посочени в предоставения списък. Всички промени трябва да бъдат одобрени от НИ СЕВЕ преди провеждането на научното изследване.
 4. Имуществото  внесено от Потребителя за извършване на  научното изследване    трябва да бъде премахнато от Потребителя  в срок от седем дни  или да бъде изхвърлено от Потребителя за негова сметка, освен ако не е уговорено друго. Проби и консумативи, донесени или изпратени в НИ СЕВЕ, трябва да се приберат от Потребителя, или да се изхвърлят в съответствие с правилата за безопасност. Тежкото оборудване трябва да бъде доставено и прибрано в стандартното работното време.
 5. При завършване на изследванията, Потребителят трябва да възстанови всички използвани съоръжения и обекти до състоянието, в което са били в момента на пристигане.
 6. НИ СЕВЕ не носи отговорност за имуществото на Потребителя в НИ СЕВЕ, освен в случаите на загуба или щети, причинени с умисъл или заради груба небрежност от страна на НИ СЕВЕ или неговите служители.
 7. Потребителят е длъжен да има подходящи здравна осигуровка и застраховка срещу злополука за цялото време на експеримента в НИ СЕВЕ. Тези застраховки трябва да покрият всички възможни злополуки, докато Потребителят извърша изследователска дейност според Правилата. НИ СЕВЕ не носи отговорност в случай, че Потребителят не се е застраховал.
 8. Потребителят задължително трябва да  бъде запознат с всички необходими инструкции за безопасност преди   започване  на експериментална работа.
 9. Потребителите от външни организации заплащат по пазарни цени  услугите и достъпа до специализираната инфраструктура на НИ СЕВЕ. Заплащането на услугите и достъпа до специализираното оборудване се извършва въз основа на ценоразпис, разработен за конкретния тип апаратура и обявен на сайта на Инфраструктурата, или по договаряне, описано в т. I.4.
 10. С изключение на случаите на груба небрежност или умишлено нарушение, НИ СЕВЕ не носи отговорност за загуби или щети във връзка с научното изследване. НИ СЕВЕ не носи отговорност за преки или косвени загуби или щети на Потребителя, дължащи се на използването на научните съоръжения, изследвания или произтичащи от тях продукти, интелектуална собственост, или създадена информация.
 11. При  забавяне на научното изследване, частична или пълна загуба на предоставено време за достъп, НИ СЕВЕ ще се опита да предостави допълнително време за достъп до научните съоръжения на засегнатите Потребители. Потребителят е длъжен да уведоми НИ-СЕВЕ за каквито и да било повреди на оборудването, причинени от неговите служители или лица, действащи от негово име.
 12. В рамките на тази Научна инраструктура НИ-СЕВЕ на Потребителите е гарантиран равен достъп до нея и е абсолютно недопустимо те да бъдат дискриминирани на каквато и да е основа.
 13. Никоя от страните не носи отговорност за забавяне на изпълнението или неизпълнение на задълженията си по тези Правила, ако такова забавяне или неизпълнение се дължи на природни бедствия или всяко друго събитие извън контрола на страните.
 14. При възникване на разногласия или спор  двете страни трябва да се стремят да разрешат различията си по взаимно съгласие. В случай на трайно несъгласие, спорът се разрешава  съгласно процедурите, предвидени от Закона.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Правила се основават и са изградени в съответствие със законите на Република България.
 2. В случай, че една или повече от разпоредбите, съдържащи се в тези Правила, станат напълно или частично невалидни, незаконни или неприложими това не касае валидността, законността, и приложимостта на останалите разпоредби в тези Правила.