Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Контакти

За нас

Научна инфраструктура "Съхранение на енергия и водородна енергетика" (НИ СЕВЕ)

Цел

Целта на НИ СЕВЕ е да се създаде национален център, обединяващ съществуващият научен капацитет в зоната на иновативните високоефективни "зелени технологии" за изграждането на "Декарбонизирана Европа". Структурата на НИ осигурява уникална възможност за интегриране на национално ниво на научно-изследователската дейност с интердисциплинарен характер, т.е. за създаването на "Българско изследователско пространство" в една иновативна научна и научно-приложна зона. Това интегриране ще има положително влияние и върху сътрудничеството с чуждестранни партньори.

Стратегически цели

Стратегическите цели на НС СЕВЕ покриват Стратегическата цел на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за преминаване на България до 2020 в групата на "умерените иноватори". За тематичната област на инфраструктурата касаят:

 • Повишаване на ефективността и конкурентността на енергийния сектор на българската икономиката в зоната на иновативните високоефективни “зелени технологии”, комбинирайки създаването на стимулираща среда за иновации и научни продукти с концентриране и повишаване компетентността и знанията на човешкия ресурс;
 • Ефективно използване на природните ресурси при намаляване на въглеродните емисии чрез разработване на невъглеродни технологии: акумулиране и конверсия на енергия (електроенергия и топлина) от възобновяеми енергийни източници и използването й в транспортния сектор, индустрията и бита; производство на водород като енергиен носител от вода и биогорива (в т.ч. от отпадъци).

Специфични цели

Специфичните цели залегнали в НИ СЕВЕ касаят:

 • Стимулиране на системата за научни изследвания чрез обвързване на изследователската дейност с развитието и/или с нуждите на индустрията в специфични иновативни ниши на българската икономика.
 • Развитие на системата на научните изследвания и насърчаване на върховите постижения.
 • Формиране на експертен капитал, съобразен с нуждите на новите технологии и на общество, стимулиращо развитието на технологиите.
 • Стимулиране на националното и международно сътрудничество.

Основни приоритети

Основните приоритети в изграждането на инфраструктурата целят създаването на един експертен национален център, който да бъде в полза на обществото чрез специфичната си дейност и експертиза. От какво се нуждае обществото ни: от здравословна екологична, технологична и икономически достъпна среда на живот. НИ СЕВЕ ще съдейства за реализирането на тази цели чрез ускоряване навлизането на иновационните нисковъглеродни технологии в ежедневието на българина.

Общи приоритети

Общите приоритети при изграждането и функционирането на НИ СЕВЕ са директно свързани със специфични приоритети, които целят преодоляването на някои съществуващи бариери чрез инфраструктурния тип организация:

 • Преодоляване на разпокъсаността;
 • Подобряване на ефективността и достъпа до разпределената инфраструктура;
 • Завършеност;
 • Публично-частно партньорство.

Мисия

Нашата мисия е това, което ни мотивира да вървим напред и да следваме набелязаните цели.

Научна програма

Научната програма на НИ СЕВЕ е ориентирана към:

 • Осигуряване изграждането на модерна, уникална за България и Региона тематично ориентирана Инфраструктура;
 • Активиране на индустрията, в т.ч. участие в Европейски и фирмени демонстрационни проекти;
 • Премахване на законодателните бариери (най-често чрез създаване на законодателна база);
 • Подготовка на обществото за навлизането на новите технологии за акумулиране и използване на енергията от ВЕИ.

НИ СЕВЕ обединява научните знания и експертиза както с по-фундаментален, така и с приложен характер, като дейността й е концентрирана върху два важни сектора - електромобилност и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Обхват

НИ СЕВЕ е структурирана като една разпределена, гъвкава национална структура, с възможности за саморазвитие, което очертава дейности в широк времеви дианазон (за сега до 2050 г.). Тематиката ѝ налага такъв подход, като се имат предвид Европейските прогнозни периоди - в момента те са 2020, 2030, 2050 г. Партньорите са подбрани по компетентността им в комбинация с критичния размер, който може да покрие реализирането на тази компетентност в дейностите на Инфраструктурата. НИ е институционирана на базата на 11 съществуващи лаборатории с тяхната налична инфраструктура, създаването на която доведе до:

 • Преодоляна е тематичната фрагментация и е постигнато частично омрежване на материалната база и човешки ресурси;
 • Увеличен е броят на съвместни участия в договори, организиране на конференции и други научни форуми;
 • Поставено е началото на взаимодействие и сътрудничество с фирми, инициирано от Научната инфраструктура. Организирани са дискусионни срещи, информационни дни. Събуден е интерес на фирми за навлизане в новите водородни технологии;
 • Реализирано е активно участие в Европейските структури (FCH JU, EERA), което силно повишава капацитета на инфраструктурата и увеличава нейната разпознаваемост на Европейско ниво.

Благодарение на активността на НИ България е поставена в групата на страните от които се очаква бързо навлизане на водородните технологии през следващите 4 години. Страната ни (чрез БАН) е включена в подготовката на проект за анализ на административните бариери при комерсиализиране на тези технологии (независимо, че у нас все още няма нито една такава технология, дори на демонстрационно ниво).