Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Комплексни услуги

Горивни клетки и водород: комплексни услуги

Комплексни услуги

 • Изготвяне на катион- и анион проводящи мембрани на основата на полибензимидазол (PBI) за горивни клетки и електролизьори

 

Протон (Н +) проводящи мембрани:

 • Ниско- /средно температурни мембрани - работна температура до 120 °C:

PBI мембрани, съдържащи имобилизирани фосфонови и/ или  сулфонови групи;
Протонна проводимост при относителна влажност 100% - до 80 mS.cm-1.

 • Високо температурни мембрани - работна температура до 180 °C:
  √ PBI мембрани, дотирани с фосфорна киселина (ФК), с подобрени механичните свойства и протонна проводимост:

• Омрежен m-PBI, p-PBI и AB-PBI;
• Композитни мембрани, съдържащи неорганични пълнители (монтморилонит, графен оксид или активен въглен)

√ Протонна проводимост при относителна влажност  5-20%   от 120 до 450  mS.cm-1.

Анион (ОН-) проводящи мембрани – PBI, дотиран с КОН:

• Мембраните от омрежен m-PBI, p-PBI и AB-PBI;
• Композитни мембрани от m-PBI, p-PBI и AB-PBI, съдържащ неорганичен пълнител монтморилонит.

√ Работна температура до 110 оС, относителна влажност 50-100%, йонна проводимост от 100 до 1200 mS.cm-1.

Отговорник: доц. д-р Веселин Синигерски; vsinigersky@gmail.com

 • Комплексни услуги по синтез:
 • Синтез на неорганични материали със зададени състав и  структура по различни  методи и използване на различни техники на високотемпературен и химичен („мокър“) синтез
 • Отлагане на тънки филми от неорганични и хибридни материали върху носители от различен материал и вид (твърди и  гъвкави) и охарактеризиране на получените слоеве – цена по договаряне;

Отговорник: проф. Тамара Петкова, tpetkova@iees.bas.bg

 • Синтез охарактеризиране на тънкослойни материали - химични методи (от разтвори по метода spin-coating, електрохимичен синтез); физични методи (вакуумно изпарение).

Отговорник: доц. д-р Максим Ганчев; mganchev@gmail.com

 • Характеризиране експлоатационните свойства на каталитични материали за получаване на водород чрез електрохимични методи – галваностатичен, потенциостатичен, линейна и циклична волтамметрия, електрохимична импедансна спектроскопия в галваностатичен и потенциостатичен режим:
 • Тестване на импулсни методи за получаване на водород в моделни клетки и малки стекове (вид на импулса, наситеност, честота на импулса, ефективно напрежение и ток на импулса)
 • Характеризиране експлоатационните свойства на фотокатализатори за получаване на водород чрез фотоелектрохимични методи – зависимости фототок-време в потенциостатичен и фотопотенциал – време в галваностатичен режим, линейна и циклична фотоволтамметрия и спектроскопия на фототока / фотопотенциала
 •  Електрохимичен синтез на катализатори и фотокатализатори за получаване на водород на основата на подредени системи от нанопори и нанотръби на оксиди на вентилни метали (Ti, Al, W, Nb, Zr, Mo и техни сплави)

Отговорник: проф. дхн Мартин Божинов, martin@uctm.edu

 • Комплексно охарактеризиране и тестване на материали, компоненти, електролизьори и горивни клетки (в т.ч. микробиологични електролизьори и горивни клетки)
 • Комплексни електрохимични изпитания на електродни материали чрез различни техники (линейна волтамперометрия, циклична волтамперометрия, диференциална импулсна волтамперометрия, хроноамперометрия, хроноволтаметрия, електрохимична импедансна спектроскопия и др.)
 • Комплексни изпитания на горивни клетки и електролизьори, в т.ч. биоелектрохимични изследвания на микробиални горивни клетки и микробиални електролизни клетки.
 • Характеризиране експлоатационните свойства на каталитични материали за получаване на водород чрез електрохимични методи – галваностатичен, потенциостатичен, линейна и циклична волтамметрия, електрохимична импедансна спектроскопия в галваностатичен и потенциостатичен режим.

Отговорник: проф. Марио Митов; mitovmario@mail.bg
Отговорник: доц. дбн Йолина Хубенова; yhubenova@iees.bas.bg

 • In situ тестване на горивни клетки и електролизьори в специализирана за импедансни изследвания пещ с правотоково захранване в температурен диапазон от стайна температура до 900 °С със софтуер за контрол на експериментите (температура, електрическа мощност и енергия, газове – водород, кислород, азот, въздух и газови смеси)
 • Изпитвани образци тип копче:
 • Симетрична полуклетка с диаметър 10-35мм. Измерванията могат да бъдат проведени в газова среда: въздух, азот, кислород;
 • Цяла клетка с диаметър 19-24мм в двукамерна конфигурация в газова среда: Горивен електрод – водород (влажен или сух), водород/азот; Въздушен електрод: въздух, кислород, смеси кислород/азот.
 • Тестовете могат да включват комбинация от:
 • Импедансни измервания в определени работни точки в температурен диапазон от стайна температура до 900 °С (по-избор) и различна газова атмосфера;
 • Снемане на волт-амперни и мощностни характеристики;
 • Определяне на проводимост – електронна; йонна; кислородна и смесена;
 • Определяне на поляризационно и пълно съпротивление;
 • Разделяне на обемната проводимост от тази на границата на зърната;
 • Охарактеризиране на електродната реакция на границата електрод/електролит;

Отговорник: гл. ас. д-р Благой Бурдин; b.burdin@iees.bas.bg

 • Анализ на резултати от проведени тестове в лабораторията или анализ на външни резултати чрез конвенционални и авангардни електрохимични методи – импедансна и диелектрична спектроскопия, нестационарен и диференциален анализ, анализ на диференциалното съпротивление, образна диагностика и др.

Отговорник: гл. ас. д-р Благой Бурдин; b.burdin@iees.bas.bg