Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

МГУ „Св. Иван Рилски”
Минно-геоложки университет

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

МГУ „Св. Иван Рилски”

МГУ „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика.

Суровинната база е стратегически приоритет на всяка суверенна и просперираща държава. В този смисъл расте отговорността на специалистите, решаващи сложните проблеми, свързани с нейното развитие и укрепване. Следователно растат и изискванията към подготовката на тези специалисти. Нараства и значението на научното обслужване на материалното производство.

Обществената необходимост наложи МГУ „Св. Иван Рилски” да разшири спектъра на своите образователни и научни сфери в областта на: добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ; производства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните явления; опазване на околната среда; използване на възобновяеми източници на енергия; природни рискове и др.

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски” е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на Българската държава, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

МГУ като уникален учебен и научен център в присъщите му образователни и научни области налага   изключителна мобилизация на академичната общност за решаване на сложните учебни, научни, финансови, социални и други проблеми.

В изпълнението на мисията МГУ “Св. Иван Рилски” разчита:

  • на компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности; 
  • на доброто име, създадено през 60-годишното присъствие на МГУ “Св. Иван Рилски” в духовния и икономически живот в Република България;
  • на сътрудничество с държавните и регионални институции и бизнес организации;
  • на разширяващото се партньорство с университети и научните организации от ЕС и извън него.

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 10.01.2013 година на МГУ "Св. Иван Рилски" се дава редовна институционална акредитация с оценка 8.72 и правото да обучава в образователно-квалификационните степени - "бакалавър" и "магистър", до 10.01.2018 г.

Международните контакти на МГУ   в областта на обучението и изследванията сa с университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.

МГУ "Св. Иван Рилски" има контакти с европейски научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation, TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.